Day

February 20, 2018

ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးသင်တန်း Online Booking ရယူ ဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ Online Booking ကို အနည်းဆုံး (၃)ရက်မှ အများဆုံး(၃၀)ရက်အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်ပြီး Booking စနစ်ကို အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်- ၂။ Google Chrome Browser မှတဆင့် www.rtad.gov.mm website ကိုဝင်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်- ၃။...
Read More