ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းတိုးရန် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည် –
(က) ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ။
(၂) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ။(နောက်ခံအပြာရောင်)
(၃) ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
(၄) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁)စောင်။

( ခ) အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ။
(၂) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ။
(၃) အငှားလိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
(၄) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁)စောင်။

( ဂ) နိုင်ငံခြားသားမှ မြန်မာလိုင်စင် (ခ)လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရာတွင် လိုအပ်ချက် များ –
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ (၁)စောင်။
Application From
(၂) သက်တမ်းရှိ Passport (မိတ္တူ (၁) စောင်)။
Valid Passport(copy)
(၃) မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
Issued Driving License(original)
(၄) မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်(Stay Permit)

istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts
istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts