လိုက်နာရန် အချက်များ

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် dangerous Goods (အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ) အား အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ

အာဆီယံနိုင်ငံဖြတ်သန်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးမူဘောင်သဘောတူစာချုပ်(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit – AFAFGIT) ပါ 9: DangerousGoods နှင့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း ကုန်စည် နှင့် လူများနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးမူဘောင်သဘောတူစာချုပ် (Greater Mekong
Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement – GMS-CBTA)

Download Here

istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts
istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts