မော်တော်ယာဉ်များအမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စ

 • ၁။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များ အမျိုးအစားပြောင်း လဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို မထိခိုက်စေရန် ယာဉ်၏အတိုင်းအတာ ပြောင်း လဲခြင်းနှင့် တင်အားတိုးမြှင့်ခြင်း မရှိသောယာဉ်ကိုယ်ထည်အား အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခြင်းများကို ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိပါသည်။
 • ၂။ မော်တော်ယာဉ်များ အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် ခွင့်ပြုနိုင်သည့်ပြောင်းလဲခြင်း များနှင့် ခွင့်မပြုနိုင်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းများအား အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
  • (က) ခွင့်ပြုနိုင်သည့်မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း
   • ကုန်တင်ယာဉ်(Truck)၊ သစ်လုံးတင်ယာဉ် (Logging Truck)၊ ကုန်သေတ္တာယာဉ် (Container Carrier Truck) နှင့် Box Truck (Van) ယာဉ်များသည် ယာဉ် ကိုယ်ထည်ပုံစံကွဲပြားခြားနားသော်လည်း ယာဉ်တည်ဆောက်မှု အခြေခံပုံစံ ဖြစ်သော ကြမ်းခင်းနှင့် သက်ကယ်ဘောင် တပ်ဆင်ထားမှုမှာ အနီးစပ်ဆုံးတူညီ သဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ (Safety Device နှင့် Equipment) စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားရှိလျှင် ယာဉ်ကိုယ်ထည်အား အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါသည်။
   • ယာဉ်တည်ဆောက်မှုပုံစံအခြေခံဖြစ်သော ကြမ်းခင်းနှင့်သက်ကယ်ဘောင် တပ် ဆင်ထားမှု အနီးစပ်ဆုံးတူညီသည့် ပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်သော Truck Type Vehicle မှ Truck with Crane, Car Carrier (နည်းပညာမြင့်တည်ဆောက်မှုပုံစံ မဟုတ်သောရိုးရိုး Car Carrier), Transporter, ရေသယ်ယာဉ် (Bowser (Water)) ကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် Specially Equipped Vehicle မှ သာမန် Truck Type Vehicle တစ်မျိုးမျိုးသို့ ပြောင်းလဲသည့်ယာဉ်များအား အမှုတွဲတစ်ခု ချင်းစီအလိုက် ရုံးချုပ်သို့တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
  • (ခ) ခွင့်မပြုနိုင်သည့်မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း
   • Truck Type Vehicle မှ Specially Equipped Vehicle သို့လည်းကောင်း၊ Specially Equipped Vehicle တစ်မျိုးမျိုးမှ အခြား Specially Equipped Vehicle တစ်မျိုးမျိုးသို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲခြင်းများအား ခွင့်မပြု။
   • ရေသယ်ယာဉ် (Bowser (Water)) ပြောင်းလျှောက်ထားမှုများတွင် ယာဉ်တည် ဆောက်မှုပုံစံအရ လောင်စာဆီနှင့် အခြား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော Dangerous Goods သယ်ဆောင်သည့် Bowser ပုံစံ ပြောင်းလဲမှုများ လုံးဝ ခွင့်မပြု။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန