၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန်ပြောင်းသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း၍ ရဲစခန်းသို့အပ်နှံပြီးသည့် ယာဉ်စာရင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန်ပြောင်းသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း၍ ရဲစခန်းသို့အပ်နှံပြီးသည့် ယာဉ်စာရင်း

ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်