တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)


ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်