ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးမော်တော်ယာဉ်
၁။ ယာဉ်အရောင်းဌာနမှယာဉ်
၂။ ပုဂ္ဂလိကတင်သွင်းယာဉ်
၃။ ဌာနဆိုင်ရာယာဉ်
၄။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်လုပ်ယာဉ်
၅။ စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC)ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ယာဉ်

၁။ ယာဉ်အရောင်းဌာနမှယာဉ်

(က) လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ်စိစစ်ခြင်း။
(ဂ) စတိမှတ်ပုံတင်စာရွက်စိစစ်ခြင်း။
(ဃ) သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာစစ်စစ်ခြင်း။
(င) အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်စိစစ်ခြင်း။
(စ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းကြောင်းအထောက်အထား(Use/Recond အတွက်) စိစစ်ခြင်း။
(ဆ) လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏ ဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။
(ဇ) ရောက်ရှိ(ရွေးချယ်)မူသေအမှတ်သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

၂။ ပုဂ္ဂလိကတင်သွင်းယာဉ်

(က) သွင်းကုန်ပါမစ်စစ်ဆေးခြင်း။
(ခ) ယာယီမှတ်ပုံတင်စာရွက်စိစစ်ခြင်း။
(ဂ) သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာစိစစ်ခြင်း။
(ဃ) အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်စိစစ်ခြင်း။
(င) လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏ ဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။
(စ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းကြောင်းအထောက်အထား(Use/Recond အတွက်) စိစစ်ခြင်း။

၃။ ဌာနဆိုင်ရာယာဉ်

(က) ဌာနလျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ဆောင်ရွက်သူ၏ ဝန်ထမ်းကတ်(မူရင်း၊မိတ္ထူ)စိစစ်ခြင်း။
(ဂ) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ခွဲဝေမော်တော်ယာဉ်စာရင်းစိစစ်ခြင်း။
(ဃ) ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်လက်ခံထုတ်ပေးပြေစာနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းစိစစ်ခြင်း။

၄။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်လုပ်ယာဉ်

(က) ကနဦး လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ ဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။
(ဂ) Inspection Certificate မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။
(ဃ) ကုန်ရောင်းပြေစာမူရင်း စိစစ်ခြင်း။
(င) ငွေရပြေစာ မူရင်းစိစစ်ခြင်း။

၅။ စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ်

(က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် လျှောက်ထားခြင်း။
(ခ) မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ဂ) လျှောက်ထားသူ၏ ဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။
(ဃ) မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ ယာဉ်လာရောက်စစ်ဆေးခံရန်အကြောင်းကြားစာ မိတ္တူစိစစ်ခြင်း။

၆။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC)ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ယာဉ်

(က)Letter of Authorization from Origin Co.Ltd
(ခ) QC would be signed by Origin Co.Ltd
(ဂ) Both our inspectors (Engineers)
(ဃ) Vehicle identification (VIN Plate)
(င) MIC မှ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသော Brand, Model ခွင့်ပြုသည့် အရေအတွက်
(စ) မိခင်နိုင်ငံ၏ Design and Production ခွင့်ပြုပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းမှ နည်းပညာလွှဲပေးမည့် မူလကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသော အထောက်ထား(Type Certificate)
(ဆ) မိခင်ကုမ္ပဏီမှ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာလွှဲပေးမှု၊ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသော အထောက်အထား
(ဇ) ထုတ်လုပ်ပြီးသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ မူလကုမ္ပဏီမှ QC နှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတို့၏ QC တို့မှ ပူးတွဲတာဝန်ယူမည့် အထောက်အထား

ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁။ မူသေအမှတ်သတ်မှတ်ခြင်း

၂။ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(က) စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ယာဉ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း။
(ခ) ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားခ ကောက်ခံရန် ယာဉ်အမှတ်တပ်ဆင်ပေးခြင်း။

၃။ အခွန်အခပေးသွင်းခြင်း

(က) ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ+ယာဉ်စစ်ဆေးခပေးသွင်းခြင်း။
(ခ) ဒဏ်ကြေးငွေများပေးသွင်းရန် ရှိပါက ပေးသွင်းခြင်း။
(ဂ) သူတပါးထိခိုက်မှု အာမခံပေးသွင်းခြင်း။
(ဃ) စည်ပင်သာယာဘီးခွန်ပေးသွင်းခြင်း။
(င) ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခ(ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း)

၄။ အမှုတွဲပြုစုခြင်း

(က) အမှုတွဲဖိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
(ခ) ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ပေးခြင်း(စာအုပ်၊အဝိုင်း၊မှတ်တမ်းကတ်)။
(ဂ) လိပ်စာပါရုံးသို့ ကမ(၂)၊အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း။

၅။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(က) ငွေသွင်းပြေစာ စိစစ်၍ ထုတ်ပေးခြင်း။

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၁၉၈၈ ခုနှစ် အထိ

၇/၁၆ အထိ

တိုးတက်မှု

၁။

မော်တော်ယာဉ်(စီးရေ)
(က) လူစီးယာဉ်

၆၂၆၄၆

၄၈၀၉၅၉

၄၁၈၃၁၃

(ခ) ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ပေါ့)

၉၀၅၄

၂၀၈၉၇၃

၁၉၉၉၁၉

(ဂ) ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်လေး)

၂၉၉၉၂

၅၇၇၃၀

၂၇၇၃၈

(ဃ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်

၉၁၄၅

၂၇၁၂၂

၁၇၉၇၇

(င) အခြား

၂၉၄၆

၅၄၆၉၄

၅၁၇၄၈

စုစုပေါင်း

၁၁၃၇၈၃

၈၂၉၄၇၈

၇၁၅၆၉၅

၂။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်

၃၀ဝ၈၅

၄၈၄၂၄၂၃

၄၈၁၂၃၃၈

၃။

သုံးဘီးတပ်

၂၂၂၉

၇၆၄၄၀

၇၄၂၁၁

၄။

ထရော်လာဂျီ

၄၅၂

၄၃၉၄၈

၄၃၄၉၆

(၂+၃+၄) စုစုပေါင်း

၃၂၇၆၆

၄၉၆၂၈၁၁

၄၉၃၀ဝ၄၅

၅။

စက်ယန္တရား

၁၄၆၁

၁၄၆၁

(၁+၅) စုစုပေါင်း

၁၄၆၅၄၉

၅၇၉၃၇၅၀

၅၆၄၇၂၀၁

၆။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(စောင်ရေ)
“က” မှ “ဌ” လိုင်စင်အထိ

၅၂၉၆၉

၄၀၈၇၆၃၅

၄၀၃၄၆၆၆

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort