မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သိသင့်သည့်အချက်များ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသွားလာမည့်ယာဉ်များအားမှတ်ပုံတင်ခြင်း

မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား

”မော်တော်ယာဉ်” ဆိုသည်မှာ လူ(သို့)ကုန်စည်အား သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် လမ်းပေါ်တွင်အသုံးပြု သော စက်စွမ်းအားသုံးယာဉ်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤဝေါဟာရတွင် နောက်တွဲမပါ သာမန်မော်တော်ယာဉ်များ၊ နောက်တွဲယာဉ်များ(တစ်ဝက်နောက်တွဲတစ်ခုကိုချိတ်ဆွဲသယ်ဆောင်သောယာဉ်)နှင့် တစ်ဝက်နောက်တွဲ ယာဉ်များ (၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် ဆင့်တင်ထားပြီး ၎င်း၏ဝန်အလေးချိန် အတော်များများကိုမော်တော်ယာဉ်က တင်ဆောင်ထမ်းရွက်စေသောအနေအထားဖြင့် မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်မှအဆွဲခံရသောယာဉ်)များလည်း အကျုံးဝင်သည်။ သို့ရာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးထွန်စက်များ (သို့)လမ်းတည်ဆောက်ရေးသုံးစက်ယန္တရားများကဲ့သို့သောလူနှင့်ကုန်စည်ကိုကြုံကြိုက်၍ လမ်းပေါ် သယ်ယူ၊ဆွဲယူရန်အသုံးပြုသောယာဉ်များမပါဝင်ပေ။ထို့အပြင်သံလမ်းပြေးယာဉ်များ၊ မိုပက်များနှင့် မော်တော် ဆိုင်ကယ်များလည်း မပါဝင်ပေ။ ဤစာချုပ်ငယ်တွင် သတ်မှတ်ထားသောမော်တော်ယာဉ်များ ၏ အမျိုးအစားကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။

မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များ

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုမည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် တစ်ဝက် နောက်တွဲ ယာဉ် များသည် ဤနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ငယ်တွင် ချမှတ်ထားသည့်ဥပဒေများနှင့်အညီ မိခင်နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

အသုံးပြုမည့်ဘာသာနှင့်အက္ခရာ

ယာဉ်၏သက်သေခံအမှတ်အသားများ၊မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ယာဉ်နံပါတ်ပြား တို့တွင် ရေးသားထားသောအချက်အလက်များသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (ပုံနှိပ်စာလုံး(နှင့်/သို့) အက္ခရာအသေး စာလုံးများ)နှင့် အာရဗီဂဏန်းများဖြစ်ရပေမည်။ ဤသို့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ/အာရဗီဂဏန်း တို့နှင့်အတူ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ဘာသာ၊ အက္ခရာဖြင့်ထပ်မံယှဉ်တွဲ ထည့်သွင်းရေးသားခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိပေ။

သက်သေခံအမှတ်အသားများ

(က) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုမည့် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် အောက်ဖော်ပြ ပါ သက်သေခံအမှတ်အသားများ ပါရှိရမည်-

(၁) ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္မဏီ၏အမည် (သို့)ကုန်စည်အမှတ်တံဆိပ်၊
(၂) ဘောင်ပေါ်တွင်(သို့) ဘောင်မပါသည့်အခါ ယာဉ်ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် ထုတ်လုပ်
သည့်ကုမ္မဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှုနံပါတ် (သို့) ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်နံပါတ်၊
(၃) စက်နံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္မဏီမှစက်ပေါ်တွင် နံပါတ်ရိုက်နှိပ်ပါက (တစ်ဝက်
နောက်တွဲယာဉ်အတွက် မလိုအပ်ပါ။)

(ခ) ဤသက်သေခံအမှတ်အသားများအားလုံးသည် အသုံးပြုရန်၊ ကြည့်ရှုရန်အဆင်ပြေသည့် နေရာတွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဖတ်ရှုရန်ရှင်းလင်းပီသမှုရှိရမည်။ ထို့အပြင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် (သို့) ဖျက်ပစ်ရန် လွယ်ကူမှုမရှိစေရပေ။

မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်

(က) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုမည့် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် မိခင်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းရှိမှတ်ပုံတင်သက်သေခံ လက်မှတ် တစ်ပါးတည်းယူဆောင်လာရမည်။
(ခ) ၎င်းတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များပါရှိရမည်-

(၁) အခြေခံအချက်အလက်များ

(ကက) မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ဟူသောခေါင်းစဉ်
(ခခ) မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသောဌာနအမည်(နှင့်အမှတ်တံဆိပ်)
(ဂဂ) မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသောဌာန၊ လိပ်စာနှင့်ဆက်သွယ်ရမည့် အချက် အလက်များ
(ဃဃ) မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသောနိုင်ငံ (နိုင်ငံအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်)
(ငင) စစ်မှန်မှုအထောက်အထားများ (ချိပ်/တံဆိပ်/လက်မှတ်)
(စစ) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ

(၂) မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(ကက) လိုင်စင်ပြား(သို့)ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်
(ခခ) မှတ်ပုံတင်ထားရာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံအမှတ်အသား
(ဂဂ) ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ
(ဃဃ) သက်တမ်းရှိကာလ (ကန့်သတ်မှုကင်းလွတ်မဟုတ်လျှင်)

(၃) သက်သေခံလက်မှတ်တွင် ပိုင်ရှင်/ကိုင်ဆောင်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(ကက) အမည်အပြည့်အစုံ
(ခခ) လိပ်စာ

(၄) မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(ကက) အမျိုးအစား-ကုန်တင်၊ ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ငယ် စသည်ဖြင့်
(ခခ) ကိုယ်ထည်
(၁၁) အမှတ်တံဆိပ်/ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
(၂၂) ခုနှစ်ပုံစံ/ကုတ်နံပါတ်(သက်ဆိုင်လျှင်)
(၃၃) အရောင် (RAL Code)
(၄၄) ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် (ရရှိနိုင်လျှင်)
(၅၅) ဘောင်နံပါတ်
(၆၆) ဝင်ရိုးအရေအတွက်
(၇၇) ဝန်မဲ့အလေးချိန်(tare) (ကုန်တင်ကားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများ) (ဤအချက်အလက်ကို ကုန်တင်ကား (သို့) ဘတ်စ်ကား၏ ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် ဆေးခြယ်ရေးသားထားလိုကထားနိုင်သည်)
(၈၈) စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကုန်တင်ယာဉ်များ)သို့ တင်ဆောင်နိုင် သည့်လူဦးရေ (ဘတ်စ်) (ဤအချက်အလက်ကို ကုန်တင်ကား (သို့)ဘတ်စ်ကား၏ ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် ဆေးခြယ်ရေးသားထား လိုကထားနိုင်သည်)

ယာဉ်နံပါတ်ပြား

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာပို့ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုမည့် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းသည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် နံပါတ်ကို ရေပြင်ညီဖြစ်သော ကောင်းမွန်သည့်သတ္တုပြားပေါ်ရေးသားပြီး ယာဉ်၏အရှေ့နှင့်အနောက် အလျားလိုက် ကိုယ်ထည်ပြားအလယ်တွင် ထောင့်မှန်ကျကျတပ်ဆင်ရမည်။ ထို့အပြင် မီတာ ၃၅-၄၀ အကွာအဝေးမှ ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရမည်။ နံပါတ်ပြားမျက်နှာပြင်သည် ရောင်ပြန်ပြားဖြစ်နိုင်ပေသည်။ တစ်ဝက်နောက်တွဲယာဉ်များတွင် ယာဉ်နံပါတ်ပြားကို ယာဉ်နောက်ဘက်၌တပ်ဆင်လျှင် လုံလောက်ပေ သည်။

နိုင်ငံခွဲခြားအမှတ်အသား

(က) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုမည့် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းသည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် နံပါတ်ပြားအပြင် မှတ်ပုံတင်ထားရာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခွဲခြားအမှတ်အသားကိုပါ ယာဉ်၏ အနောက်ဘက်၌ တပ်ဆင်ပြသထားရမည်။ ၎င်းအမှတ်အသားတွင် စာလုံးရေ(၁)လုံးမှ (၃)လုံးအထိပါဝင်နိုင်ပြီး လက်တင်အက္ခရာစာလုံးအကြီးများဖြင့်ဖြစ်ရမည်။ စာလုံးများသည် အနည်းဆုံးအမြင့် ဝ.ဝ၈ မီတာရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ဝ.ဝ၁ မီတာကွာရမည်။ ထိုစာလုံးများကို ဘဲဥပုံအဖြူခံပေါ်တွင် အနက်ရောင်ဖြင့် အလျားလိုက်ရေးရမည်။
(ခ) ဤအမှတ်အသားသည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်တွဲစပ်နေခြင်းမရှိစေရ (သို့) ၎င်းနံပါတ် နှင့် ရောထွေးစေမည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ခြင်းမရှိစေရ (သို့) ဖတ်ရှုရန်ရှင်းလင်းမှုမရှိသည့် အနေအထားမျိုးမရှိစေရ။
(ဂ) ဤအမှတ်အသားကို တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားအား တပ်ဆင်သည့် ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံအသီးသီး၏ မော်တော်ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ရမည့် နိုင်ငံခွဲခြားအမှတ်အသား များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

ကမေ ္ဘာဒီးယား – KH
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ – CHN
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ – LAO
မြန်မာနိုင်ငံ – MY
ထိုင်းနိုင်ငံ – T
ဗီယက်နမ် – VN

နောက်ဆက်တွဲ

မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား

    လူစီးယာဉ်

အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောအလေးချိန် – ၃၅၀ဝ ကီလိုဂရမ်
အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောယောက်စီး – ၈ ယောက်

(ယာဉ်မောင်းမပါ)

ဘတ်စ်

ယောက်စီး(၈)ယောက်ထက်ပိုသော ဘတ်စ်ယာဉ်(ယာဉ်မောင်းမပါ)

နောက်တွဲယာဉ်

နောက်တွဲယာဉ်+တစ်ဝက်နောက်တွဲယာဉ်

မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်များသည် ယာဉ်များအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရန်အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များသည် မှတ်ပုံတင်ထား ခြင်း မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံး နေလျှင်သော်လည်းကောင်း ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာများတွင် မောင်းနှင်ခွင့် မရှိပါ။
(ခ) သက်တမ်းရှိမှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)ကိုယာဉ်၏ ရှေ့တွင် မြင်သာ ထင်ရှားသောနေရာ၌ တပ်ဆင်ထားရမည်။
(ဂ) မော်တော်ယာဉ်ကို အခါခပ်သိမ်းထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းသွားလာနိုင်ရန် ပြုပြင်ထားရှိရန် ပိုင်ရှင် တွင်တာဝန်ရှိသည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းလဲရန် (၅)နှစ်ကျော်ပျက်ကွက်လျှင် ယာဉ်၏မှတ်ပုံတင်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ကို သတိပြုရမည်။
(င) သူတပါးထိခိုက်မှု အာမခံထားရှိခြင်း မရှိသေးသောယာဉ်ကို ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာများတွင် အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
(စ) မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် သတိပေးရန် ဟွန်းတပ်ဆင် ထားရှိရမည်။ ၎င်းဟွန်းသံ သည် တစ်သံတည်းဖြစ်ရမည်။
(ဆ) ပတ်ဝန်ကျင်းလေထုကို ညစ်ထေးစေသည့် မီးခိုးအလွန်အကျွံ ထွက်သော မော်တော်ယာဉ်အား မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ငြင်းဆိုနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ခေတ္တရပ်စဲနိုင်သည်။
(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်မြေထုလမ်းများ ညစ်ထေးစေသည့် စက်သုံးဆီများ ယိုစိမ့်မှုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ခေတ္တရပ်စဲနိုင်သည်။
(ဈ) ယာဉ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်ပါက အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိ သော်လည်း သက်တမ်းတိုးရန် အခြေအနေမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာရုံးနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းရန်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား သက်တမ်းကာလ မှတ်ချက်
ကနဦး နှစ်လဲ
လူစီးမော်တော်ယာဉ် ၂ နှစ်

(ပိုင်)

၁ နှစ်

(ငှား)

၁ နှစ် “၆ဂ” အက္ခရာနှင့် အထက်ကိုယ်ပိုင် လူစီး

ယာဉ်ငယ်(ဆလွန်း၊စတေရှင်ဝက်ဂွန်၊ခရီသည်

၁၅ဦး အထိ မိုက်ခရိုဘတ်စ်၊ လိုက်ဗင်၊ ဂျစ်၊

Double Cab )များအား သက်တမ်တိုးလျှင် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း(၂) နှစ် သတ်မှတ်သည်။

လူစီးမော်တော်ယာဉ် (Brand New ဖြစ်ပါက ရောက်ရှိသည့်

ခုနှစ်မတိုင်မီ ၂ နှစ်အတွင်းယာဉ်)

၃ နှစ်

(ပိုင်)

၁ နှစ်

(ငှား)

၂ နှစ်

(ပိုင်)

၁ နှစ်

(ငှား)

ကျန်မော်တော်ယာဉ် ၁ နှစ် ၁ နှစ်
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၂ နှစ် ၂ နှစ်
လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် ၄ နှစ် ၄ နှစ်
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ၁ နှစ် ၁ နှစ်
နောက်တွဲယာဉ် ၁ နှစ် ၁ နှစ်
စက်ယန္တရား ၁ နှစ် ၁ နှစ်

မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသောနံပါတ်ပြားများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏အတိုကောက်စာလုံးသင်္ကတေ သတ်မှတ်ချက်များ

စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်း အတိုကောက်စာလုံး
၁။ နေပြည်တော်တိုင်း NAYPYITAW NPW
၂။ ကချင် KACHIN KCN
၃။ ကယား KAYAH KYH
၄။ ကရင် KAYIN KYN
၅။ ချင်း CHIN CHN
၆။ စစ်ကိုင်းတိုင်း SAGAING SGG
၇။ တနင်္သာရီတိုင်း TANINTHAYI TNI
၈။ ပဲခူးတိုင်း BAGO BGO
၉။ မကွေးတိုင်း MAGWAY MGY
၁၀။ မန္တလေးတိုင်း MANDALAY MDY
၁၁။ မွန်ပြည်နယ် MON MON
၁၂။ ရခိုင်ပြည်နယ် RAKHINE RKE
၁၃။ ရှမ်းပြည်နယ် SHAN SHN
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်း AYARWADDY AYY

 

စဉ်

ယာဉ် အမျိုးအစား

အသုံးပြုမှုအခြေအနေ

အောက်ခံ ဆေးရောင်

စာလုံး အရောင်

နံပါတ်ပြား အရွယ်အစား

(လ x န)

စာလုံး အရွယ်အစား

၁။

မော်တော်ယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အနက် ရောင်

အဖြူရောင်

365mm x 165mm

စာလုံး (Font Size နှင့် အထူ)-

84mm x 42mm / 9mm

သင်္ကတေ (Font Size နှင့် အထူ)-

40mm x 32mm / 7mm

အဌားယာဉ်

အနီရောင်

အဖြူရောင်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းယာဉ်

အပြာနုရောင်

အဖြူရောင်

သာသနာပိုင်ယာဉ်(RLG)

အဝါရောင်

အနက်ရောင်

သံတမန်/ကုလသမဂ္ဂနှင့်
ယင်းအဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဉ်(UN)

အဖြူရောင်

အနက်ရောင်

နိဗ္ဗာန်ယာဉ်(HSE)

နီညိုရောင်

အဖြူရောင်

လှူးဒါန်းယာဉ်

အစိမ်းရောင်

အဖြူရောင်

၂။

မော်တော် ဆိုင်ကယ်

အနက်ရောင်

အဖြူရောင်

219 mm x 144mm

စာလုံး (Font Size နှင့် အထူ)-

48mm x 28mm / 6mm

သင်္ကတေ (Font Size နှင့် အထူ)-

48mm x 28mm / 6mm

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort