ပြဌာန်းခဲ့သည့်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

 • ၁။       ၁၉၁၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
  • (က)     ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ အိန္ဒိယမော်တော်ယာဉ်အက်ဥပဒေ အမှတ်(၈)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်အာဏာ သက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
  • (ခ)      ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
  • (ဂ)      ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အငှားမော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
  • (ဃ)    ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ကုန်းလမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • (င)      ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆဲ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကိုတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် (၁၇) အဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • (စ)      ၁၉၈၉ ခုနှစ် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၈၉) ဖြင့် တည်ဆဲ ၁၉၈၉ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • (ဆ)    ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • (ဇ)      ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၅၅) ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • (ဈ)     ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၇) ဖြင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
  • (ည)    ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၆) ဖြင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort