ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းတိုးရန် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည် –
(က) ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ။
(၂) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ။(နောက်ခံအပြာရောင်)
(၃) ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
(၄) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁)စောင်။

( ခ) အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ။
(၂) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ။
(၃) အငှားလိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
(၄) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁)စောင်။

( ဂ) နိုင်ငံခြားသားမှ မြန်မာလိုင်စင် (ခ)လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရာတွင် လိုအပ်ချက် များ –
(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ (၁)စောင်။
Application From
(၂) သက်တမ်းရှိ Passport (မိတ္တူ (၁) စောင်)။
Valid Passport(copy)
(၃) မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကတ်မူရင်း။
Issued Driving License(original)
(၄) မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်(Stay Permit)

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort