လိုင်စင် အမျိုးအစားနှင့်သက်တမ်းများSmart Card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် UV ပုံရိပ်အညွှန်း

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ် လိုင်စင်အမျိုးအစား သက်တမ်း
(က) အမောင်းသင်လိုင်စင် (၁) နှစ်
(ခ) (က) လိုင်စင် (၅) နှစ်
(ဂ) (ခ) လိုင်စင် (၅) နှစ်
(ဃ) (ဂ) လိုင်စင် (၅) နှစ်
(င) (ဃ) လိုင်စင် (၃) နှစ်
(စ) (င) လိုင်စင် (၃) နှစ်
(ဆ) (ဌ) လိုင်စင် (၅) နှစ်
(ဇ) (စ) လိုင်စင် (၅) နှစ်
(ဈ) အပြည်ပြည်ဆိုင် ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် (၁) နှစ်