ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

ယာဉ်စစ်ဆေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ယာဉ်ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်နိုင်ရန်နှင့် ယာဉ်များ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းမပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စစ်ဆေး ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် (၃) ရပ်
(က) မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များရယူရန် စစ်ဆေးခြင်း။
(ခ) အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်သွား လာနိုင်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။ (Road Worthiness & Safety of Vehicle)
(ဂ) မော်တော်ယာဉ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း။ (Safety Regulation of Vehicle)

မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများ

(က) လူစီးယာဉ်

( ခ) ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ပေါ့)

( ဂ) ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်လေး)

(ဃ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်

( င) အခြားယာဉ်

( စ) နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်

(ဆ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်

( ဇ) ထရော်လာဂျီ

(ဈ) စက်ယန္တရားယာဉ်ကြီးများ

(ည) နောက်တွဲယာဉ်

ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ

(က) ကနဦးယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

( ခ) သက်တမ်းတိုး (နှစ်လဲ) ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

( ဂ) နယ်ဝင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(ဃ) လေလံယာဉ်များစစ်ဆေးခြင်း

( င) လိုအပ်ချက်အရယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(စ) ကိုယ်ထည်ပြောင်း၊ အစိတ်အပိုင်းပြောင်း၊ ဆေးရောင်ပြောင်း ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(ဆ) အမည်ပြောင်းယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(ဇ) မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ထုတ်ပေးခြင်း အတွက် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(ဈ) စီမံချက်အရ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများ

(က) မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(ခ) သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း

(ဂ) စက်ကိရိယာများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း

မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

၁။ယာဉ်အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအစား၊ စက်/ဘောင်၊ အတိုင်းအတာ၊ အစိတ် အပိုင်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်း။

၂။ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း

– Lighting System

– Braking System

– Steering System

– Exhaust System

– General Item

သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း

၁။ Weight distribution တွက်ချက်ခြင်း

၂။ Power Train Combination တွက်ချက်ခြင်း

၃။ Frame sectional Modulus ဖရိမ်ခံနိုင်ရည်အားစီစစ်တွက်ချက်ခြင်း

၄။ Turning Angle စီစစ်တွက်ချက်ခြင်း

၅။ Maximum Stable Turning Angle စီစစ်တွက်ချက်ခြင်း

၆။ Weight to Power Ratio တွက်ချက်ခြင်း

၇။ စီစစ်တွက်ချက်မှုများသည် ASEAN Standard Axle Load Weight and Dimension Limit ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း

၈။ စီစစ်တွက်ချက်မှုများအရ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိအား ထိုသီအိုရီများအရ သေချာစွာ စီစစ်တွက်ချက်သုံးသပ်၍ ခွင့်ပြုပေးခြင်း/ ပြန်လည်ပြုပြင် စေခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စက်ကိရိယာများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း

၁။Weight Bridge

၂။Exhaust Emission Tester

၃။Speedometer Tester

၄။Brake Tester

၅။ Head Lamp Tester

၆။ Noise Tester

၇။ Side Slip Tester

၈။ Axle Play Tester

၉။ Pit Inspection

မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးချက် သက်သေခံလက်မှတ် (V.I.C – Vehicle Inspection Certificate) ထုတ်ပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည့်အလျှောက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ASEAN နိုင်ငံအချင်းချင်း တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ASEAN နိုင်ငံအချင်းချင်းမှယာဉ်များ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သွားလာရာ၌ လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေးအတွက် နိုင်ငံတိုင်းမှ ထုတ်ပေးသည့် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းသက်သေခံလက်မှတ် များကို အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုရန် သဘောတူထားပြီး ဖြစ်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိယာဉ်များအား အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေ (၉)ပါ ပြဌာန်းချက် များအရ သေချာစွာ စစ်ဆေးပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဤဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ သက်သေခံလက်မှတ် (V.I.C – Vehicle Inspection Certificate) များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၏ (၈.၁၁.၂၀ဝ၈)ရက်စွဲပါ “ညွှန်ကြားချက်-၂၃/ဝ၈” ဖြင့် (၂)တန်နှင့်အထက် အငှားကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ခရီးသည်(၂၅)ဦးနှင့်အထက် အငှားဘတ်စ် ယာဉ်များအား V.I.C (Vehicle Inspection Certificate) ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်းသက်သေခံအထောက်အထား (Inspection Sticker) ကပ်ပေးခြင်း

နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ယာဉ်စစ် ဆေးပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား (Inspection Sticker) များအား အသုံးပြုပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်များကို အန ္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်ရန် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးစီးလျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား (Inspection Sticker) အား သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ခုနှစ် နှင့် ယာဉ် အမှတ် ရိုက်နှိပ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လ နေရာတွင် အပေါက်ဖေါက်ပြီး မော်တော်ယာဉ်၏ ရှေ့ လေကာမှန် အတွင်း ညာအပေါ်ထောင့်တွင် ထင်ရှားမြင်သာစွာ ကပ်ထားရပါမည်။

ယာဉ်စစ် ဆေးပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား (Inspection Sticker) များ ကပ်ခြင်း အား တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပြည်နယ် အားလုံးတွင် (၁.၇.၂၀၁၆)ရက်နေ့ မှစတင် ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နေပါ သည်။


Weight Bright


Exhaust Emission TestSpeedometer Tester


Brake Tester

 Head Lamp Tester


Noise Tester

 Side Slip Tester


Pit Inspection

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort