လေလံယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

လေလံယာဉ်

၁။ တပ်မတော်လေလံယာဉ်
၂။ ဌာနဆိုင်ရာလေလံယာဉ်
၃။ နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းလေလံယာဉ်

၁။ တပ်မတော်လေလံယာဉ်

(က) လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ငွေသွင်းပြေစာစိစစ်ခြင်း။
(ဂ) ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူကြောင်းထောက်ခံချက်စိစစ်ခြင်း။
(ဃ) မော်တော်ယာဉ်ထုတ်ပေးပြေစာ စိစစ်ခြင်း။
(င) တပ်မှူး(သို့မဟုတ်)ဒုတပ်မှူးလက်မှတ်ပါ ထောက်ခံချက် စိစစ်ခြင်း။
(စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူစိစစ်ခြင်း။

၂။ ဌာနဆိုင်ရာလေလံယာဉ်

(က) လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ငွေသွင်းပြေစာစိစစ်ခြင်း။
(ဂ) လေလံအောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံချက်စိစစ်ခြင်း။
(ဃ) လေလံယာဉ်စာရင်းစိစစ်ခြင်း။
(င) ကမ(၃)စာအုပ်(ရှိလျှင်)စိစစ်ခြင်း။
(စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူစိစစ်ခြင်း။

၃။ နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းလေလံယာဉ်

(က) လျှောက်လွှာစိစစ်ခြင်း။
(ခ) ငွေသွင်းပြေစာစိစစ်ခြင်း။
(ဂ) လေလံအောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံချက်စိစစ်ခြင်း။
(ဃ) လေလံယာဉ်စာရင်းစိစစ်ခြင်း။
(င) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္ထူစိစစ်ခြင်း။

လေလံယာဉ်များပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁။ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(က) စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ယာဉ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း။
(ခ) သတ်မှတ်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
(ဂ) ယာဉ်စစ်ဆေးချက်များ ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့ခြင်း။
(ဃ) ရုံးချုပ်မှ စိစစ်ခြင်း၊ ပြုပြင်စေခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း။

၂။ အခွန်ငွေများပေးသွင်းခြင်း

(က) သက်ဆိုင်ရာရုံးများတွင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခ+ယာဉ်စစ်ဆေးခပေးသွင်းခြင်း။
(ခ) ဒဏ်ကြေးငွေများပေးသွင်းရန် ရှိပါက ပေးသွင်းခြင်း။
(ဂ) သူတပါးထိခိုက်မှုအာမခံ ပေးသွင်းခြင်း။
(ဃ) စည်ပင်သာယာဘီးခွန်ပေးသွင်းခြင်း။

၃။ မူသေအမှတ်သတ်မှတ်ခြင်း။

(က) ရုံးချုပ်မှ သတ်မှတ်ပေးသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ အမှုတွဲပြုစုခြင်း။

(က) အမှုတွဲဖိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
(ခ) ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ပေးခြင်း။ (စာအုပ်၊အဝိုင်း၊မှတ်တမ်းကတ်)

၅။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် နှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(က) ငွေသွင်းပြေစာစိစစ်၍ ထုတ်ပေးခြင်း။