ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Dangerous Goods( အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ) အား ADR ၏ အခန်း(၃.၂)ပါ ဇယားAနှင့် ဇယား B တို့ အရ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာရန်အချက်များ