ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် Database လက်တွေ့အသုံးချမှုသင်တန်း ပထမအပတ်စဉ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်း