ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာပေးသင်တန်း (Online Booking System) လျှောက်ထား ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

၁။ လျှောက်ထားလိုသူများသည်-
(က) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ရန်ကုန်) တွင် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားသူများအား ယခင်က ယာဉ်မောင်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တင်ပြနိုင်မှသာဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီးယခုသင်တန်းဆင်း လက်မှတ်မလိုအပ်ဘဲဖြေနိုင်ရေးအတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာပေး သင်တန်းကို လက်ခံဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုလိုသူများ (Online Booking System)လျှောက်ထားခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
၂။ လျှောက်ထားလိုသူများသည်-
(က) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူများ-
(၁) အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ရန်ကုန်တိုင်းမှထုတ်ပေးထားသည့် “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(သို့မဟုတ်) “က”
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီး သက်တမ်းရှိလိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။
(၃) ဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ယာဉ်မောင်းသင်တန်း ကျောင်း မှ တက်ရောက်ပြီးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပါရှိရမည်။
(၄) အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိထားသူဖြစ်လျှင် တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်) မြင်သာ Online Booking ဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ရက်ချိန်း ရယူရမည်။
(ခ) “ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူများ –
(၁) အသက်(၂၁)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်)ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသား
ပြုခွင့်ရသူများဖြစ်ရမည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းမှထုတ်ပေးထားသည့် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း(၃)နှစ်
ပြည့်ပြီး သက်တမ်းရှိလိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။
(၄) အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်ရုံးများ၏”ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ်ပါက ရန်ကုန်တိုင်းရုံးများတွင် နယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းလိုင်စင်ပြောင်းလဲရရှိ ပြီးမှ Online Booking ပြုလုပ်နိုင်မည်။

(ဂ) “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူများ –
(၁) အသက်(၂၃)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်)ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူများဖြစ်ရမည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းမှထုတ်ပေးထားသည့် “ဃ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း(၂)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ(သို့မဟုတ်) တစ်ဆက်တည်း“ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၅)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) “ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ”ဃ”ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းစုစုပေါင်း တစ်ဆက်တည်း (၅)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ၊ သက်တမ်းရှိယာဉ် မောင်းလိုင်စင်များဖြစ်ရမည်။
(၄) အခြား တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်ရုံးများ၏ “ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) “ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ်ပါက ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိရုံးများတွင် နယ်ဝင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ Online Booking ပြုလုပ်နိုင်မည်။
(၅) Online Booking လျှောက်ထားရာတွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက် မှ အများဆုံး(၃၀)ရက် အထိကြိုတင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်ခ
၃။ (က) ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်
(၁) လိုင်စင်အသစ်အားလုံးအတွက် စစ်ဆေးခ(တစ်ကြိမ်လျှင်)၂၀၀၀ိ/-
(ခ ) ယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
(၁) “ခ”၊ “ဃ” တစ်ကြိမ်အတွက် ၅၀၀ဝိ/-
(၂) “င”တစ်ကြိမ်အတွက် ၁၀၀၀ဝိ/-
(၃) Simulator တစ်ကြိမ်အတွက် ၅၀၀ဝိ/-
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
၄။ (က) “ခ”လိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) သင်မောင်းလိုင်စင်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၂) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၃) ယာဉ်မောင်းသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် (မူရင်းမိတ္တူ)
(၄) ရေးဖြေတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခ(၂၀၀၀)ကျပ်
(၅) QR Code ပါသည့် Appointment Letter Printout စာရွက်(သို့)လက်ခံ ရရှိသည့် mail အထောက်အထား(phone or Tablet or Notebook) တစ်ခုခု ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။

(ခ ) “ဃ”လိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) “ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၂) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၃) ရေးဖြေတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခ(၂၀၀၀)ကျပ်
(၄) QR Code ပါသည့် Appointment Letter Printout စာရွက်(သို့)လက်ခံ ရရှိသည့် mail အထောက်အထား(phone or Tablet or Notebook) တစ်ခုခု ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။
( ဂ ) “င “လိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) “ခ”(သို့)”ဃ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၂) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မူရင်းမိတ္တူ)
(၃) ရေးဖြေတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခ(၅၀၀၀)ကျပ်
(၄) QR Code ပါသည့် Appointment Letter Printout စာရွက်(သို့)လက်ခံ ရရှိသည့် mail အထောက်အထား(phone or Tablet or Notebook) တစ်ခုခု ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။
လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ
၅။ (က) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) “သ”လိုင်စင်(သို့)”က”လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီး၊ သက်တမ်းရှိလိုင်စင် ဖြစ်ရမည်။
(ခ ) “ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) အသက်(၂၁)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့)ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူများ ဖြစ်ရမည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းမှထုတ်ပေးထားသည့် “ခ”လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)နှစ်ပြည့်ပြီး သက် တမ်းရှိလိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။
(၄) အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ခရိုင်ရုံး များ၏”ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ် ပါက ရန်ကုန်တိုင်းရုံးများတွင် နယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်စင် ပြောင်းလဲ ရရှိပြီးမှ Online Booking ပြုလုပ်နိုင်မည်။
(ဂ ) “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ
(၁) အသက်(၂၃)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့)ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူများ ဖြစ်ရမည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းမှထုတ်ပေးထားသည့် “ဃ”လိုင်စင်သက်တမ်း(၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်)တစ်ဆက်တည်း “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း(၅)နှစ်ပြည့် ပြီးသူ ရှိလိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။
(၄) အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ခရိုင်ရုံး များ၏”ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ် ပါက ရန်ကုန်တိုင်းရုံးများတွင် နယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်စင် ပြောင်းလဲ ရရှိပြီးမှ Online Booking ပြုလုပ်နိုင်မည်။
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ
၆။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး သံသုမာလမ်းမြင်သာသင်္ဃန်းကျွန်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးသိပ္ပံလမ်း ၇၃နှင့်၇၈ကြား မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်
၇။ (က) ယာဉ်သက်တမ်းတိုးသည့်စီးရေ များပြားလာသဖြင့် ယာဉ်များစစ်ဆေးရန် အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းရခြင်း၊
(ခ) ယာဉ်များတန်းစီရပ်နားထားသဖြင့် လမ်းများပေါ်တွင် ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းခြင်း၊
(ဂ) အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်းခြင်း အဆိုပါအခက်အခဲများ လျော့နည်း သွားစေ ရန်အတွက် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရန် မလိုအပ်သော(Online Booking System) ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။