၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အထိ (နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသေကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစား အလိုက်အရှိစားရင်းစောင်ရေ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အထိ (နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသေကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစား အလိုက်အရှိစားရင်းစောင်ရေ


ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်