တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)