ပြဌာန်းခဲ့သည့်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

၁။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံး၊လုပ်နည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ အိန္ဒိယမော်တော်ယာဉ် အက်ဥပဒေ အမှတ်(၈)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်အာဏာ သက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
( ခ ) ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
( ဂ ) ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အငှားမော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေကို ပြဌာန်း ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
( င ) ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆဲ၊ ၁၉၆၄ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်(၁၇) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
( စ ) ၁၉၈၉ခုနှစ် ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၁/၈၉)ဖြင့် တည်ဆဲ ၁၉၈၉ မော်တော်ယာဉ်နည်း ဥပဒေကိုထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ၁၉၉၄ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။