မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ် (Motor Vehicle Temporary Admission Document – TAD) ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်