တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၏ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၏ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)