ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်း
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ(နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်းစောင်ရေ)
စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်း 'က-၁'လိုင်စင် 'က'လိုင်စင် 'ခ'လိုင်စင် 'ဂ'လိုင်စင် 'ဃ'လိုင်စင် 'င'လိုင်စင် 'ဌ'လိုင်စင် 'ဟ'လိုင်စင် 'က-၁'မှ 'ဟ'လိုင်စင် စုစုပေါင်း 'စ'လိုင်စင်
ရုံးချုပ်
နေပြည်တော် ၂၂၅၆ ၁၄၅၆၆၇ ၆၂၅၉၉ ၅၀၄၁ ၈၀၄၃ ၅၃၁ ၂၂၄၁၃၉ ၄၇၆၂
ကချင် ၁၃၁၅ ၅၆၂၄၈ ၇၆၅၃၄ ၁၂၁၆ ၄၂၇၉ ၅၀၂ ၄၁၆ ၁၄၀၅၁၀ ၁၁၆၅
ကယား ၁၈၇၉ ၅၀၁၁၃ ၁၄၅၉၂ ၂၀၀ ၃၂၃၇ ၁၀၀ ၇၀၁၂၇ ၁၁၈၄
ကရင် ၂၉၇၃ ၆၂၃၂၁ ၅၄၉၆၆ ၁၅၉ ၁၀၁၅ ၃၉၆၀ ၁၃၂ ၁၁၃ ၁၂၅၆၃၉ ၃၀၂၇
ချင်း ၆၇၄ ၃၀၄၉၈ ၈၂၅၃ ၈၇ ၇၅၈ ၁၀ ၄၀၂၈၆ ၃၂၂
စစ်ကိုင်း ၉၂၄၅ ၃၅၅၉၀၂ ၁၁၉၅၄၁ ၁၈ ၁၆၅၂ ၂၁၄၀၀ ၅၆၇ ၄၄၇ ၅၀၈၇၇၂ ၁၆၄၈၃
တနင်္သာရီ ၁၅၅၄ ၁၂၉၁၉၈ ၄၁၇၂၀ ၁၀၉၅ ၆၄၀၂ ၂၇၅ ၁၀၁၂ ၁၈၁၂၅၇ ၁၂၈၇
ပဲခူး ၃၇၂၀ ၃၅၄၃၆၄ ၁၁၈၀၇၂ ၃၅၉၀ ၂၈၅၅၀ ၄၃၂ ၁၉၁၁ ၅၁၀၆၃၉ ၁၉၅၃၈
၁၀ မကွေး ၆၂၆၁ ၂၉၃၀၄၅ ၈၅၂၈၀ ၂၃ ၁၂၂၂ ၁၉၆၄၁ ၁၈၈ ၈၃၉ ၄၀၆၄၉၉ ၂၀၁၉၉
၁၁ မန္တလေး ၁၉၂၄၇ ၇၂၀၇၂၀ ၄၁၆၆၈၈ ၂၃၄ ၃၂၃၄၈ ၇၀၁၃၇ ၉၅၁ ၁၄၄၂ ၁၂၆၁၇၆၇ ၄၄၀၆၀
၁၂ မွန် ၃၆၁၃ ၁၅၉၇၆၂ ၈၀၉၈၀ ၂၅၂၄ ၁၀၉၁၀ ၁၀၇၀ ၂၂၁၈ ၂၆၁၀၇၇ ၄၉၁၅
၁၃ ရခိုင် ၁၈၃ ၃၂၀၇၁ ၁၅၀၃၈ ၁၉၆ ၁၇၆၇ ၄၈၂ ၁၆၈၃ ၅၁၄၂၀ ၂၄၇၂
၁၄ ရန်ကုန် ၁၂၆၆ ၈၇၁၉၉ ၅၆၁၅၇၄ ၃၈ ၁၇၈၈၄၆ ၁၁၄၀၉၂ ၄၇၂ ၁၆၀ ၉၄၃၆၄၇ ၄၁၂၃၁
၁၅ ရှမ်း(တောင်) ၈၀၂ ၇၉၆၆၃ ၉၅၄၁၂ ၃၄၀၂ ၁၈၃၅၁ ၁၃၈ ၁၆ ၁၉၇၇၈၇ ၇၃၉၆
၁၆ ရှမ်း(အရှေ့) ၂၁၁၄ ၆၀၃၂၂ ၄၁၁၈၉ ၁၉၇၂ ၂၅၇၄ ၃၂၆ ၁၀၉ ၁၀၈၆၀၆ ၂၁၁
၁၇ ရှမ်း(မြောက်) ၁၃၂၄ ၃၉၅၇၄ ၉၃၂၆၄ ၃၇၇၃ ၁၂၂၂၉ ၄၁၇ ၂၂ ၁၅၀၆၀၈ ၄၄၀၅
၁၈ ဧရာဝတီ ၂၃၀၇ ၃၅၉၅၁၇ ၈၄၆၉၉ ၃၄၉၈ ၁၄၃၈၇ ၄၄၇၉ ၂၆၂၂ ၄၇၁၅၁၀ ၁၀၈၃၃
စုစုပေါင်း ၆၀၇၃၃ ၃၀၁၆၁၈၄ ၁၉၇၀၄၀၁ ၄၈၂ ၂၄၁၆၇၇ ၃၄၀၇၁၇ ၁၀၅၃၉ ၁၃၅၅၇ ၅၆၅၄၂၉၀ ၁၈၃၄၉၀
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်