ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာရင်း
မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာရင်း
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ – ၃၁ ရက်အထိ)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း
ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ
ပိုင် ငှား ပိုင် ငှား
လူစီး ၅၀၀၅၈၂ ၉၄၁၈၂ ၂၄၃၉၁ ၅၉ ၆၁၉၂၁၄
ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၈၂၀ ၂၅၇၅၄ ၁၉၃၉ ၉၇ ၂၈၆၁၀
ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့) ၂၆၆၀၃၁ ၁၀၆၂၄၀ ၇၇၃၃ ၁၉ ၃၈၀၀၂၃
ကုန်တင် (ဝန်လေး) ၁၂၉ ၄၈၅၂၀ ၂၈၆၉ ၄၁၅ ၅၁၉၃၃
အခြား ၄၉၉၈ ၈၈၂၄၃ ၁၀၈၀၅ ၃၅၇ ၁၀၄၄၀၃
စုစုပေါင်း ၇၇၂၅၆၀ ၃၆၂၉၃၉ ၄၇၇၃၇ ၉၄၇ ၁၁၈၄၁၈၃
လူစီးယာဉ် - အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောအလေးချိန် – ၃၀၀ဝ ကီလိုဂရမ်
- အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောယောက်စီး – ၁၅ ယောက်
(ယာဉ်မောင်းမပါ)
ဘတ်စ် - ယောက်စီး(၁၅)ယောက်ထက်ပိုသော ဘတ်စ်ယာဉ်
(ယာဉ်မောင်းမပါ)

မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်များသည် ယာဉ်များအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ထရော်လာဂျီနှင့်စက်ယန္တရားများ စာရင်း
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ – ၃၁ ရက်အထိ)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း
ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ
ပိုင် ငှား ပိုင် ငှား
နှစ်ဘီးတပ် ၅၈၆၉၉၄၃ - ၂၃၈၉၂ - ၅၈၉၃၈၃၅
သုံးဘီးတပ် ၆၂၀၈၉ ၅၉၉၁၄ ၆၆၉ ၃၆ ၁၂၂၇၀၈
ထရော်လာဂျီ ၇၆၁ ၂၉၀၇၄ ၆၆၆ ၆၉ ၃၀၅၇၀
စက်ယန္တရား ၄၈ ၁၀၄၂ ၁၂၀၁ ၂၄ ၂၃၁၅
စုစုပေါင်း ၅၉၃၂၈၄၁ ၉၀၀၃၀ ၂၆၄၂၈ ၁၂၉ ၆၀၄၉၄၂၈
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်