ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁။ ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမျိုးအစားများ

 • (က) ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ် (တစ်ဦးချင်းပါမစ်ဖြင့်တင်သွင်းယာဉ်)
 • (ခ) ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံပြီး ပြည်ပမှ အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ်
 • (ဂ) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်
 • (ဃ) စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွဲဝေချထားယာဉ်
 • (င) စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ်
 • (စ) မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း/ အရောင်းစင်တာမှ ဝယ်ယူယာဉ်
 • (ဆ) သံတမန်နှင့် သံရုံးပိုင်ယာဉ်များ
 • (ဇ) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဉ်
 • (ဈ) MIC ခွင့်ပြုချက်အရ SKD စနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်သောယာဉ်
 • (ည) Draw Back စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်/ ယန္တရား/ နောက်တွဲမှတ်ပုံ တင်ခြင်း။
 • (ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အမှတ်စဉ်(က)မှ(ဈ)ထိအား ထောက်ကြန့်/ ရွာသာကြီး/ နေပြည်တော်/ မန္တလေးရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ အမှတ်စဉ်(ည)အား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများ တွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်)

(က) ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်(တစ်ဦးချင်းပါမစ်ဖြင့်တင်သွင်းယာဉ်)ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) သွင်းကုန်လိုင်စင်/ သွင်းကုန်ပါမစ်/ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ်
 • (၂) သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (သို့မဟုတ်) Release Order Notification
 • (၃) အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်
 • (၄) ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား (Normal Licence ဖြင့် တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီလိုင်စင်များမှအပ)

( ခ ) ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံပြီး ပြည်ပမှ အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသော သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • (၂) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် Release Order Notification
 • (၃) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်
 • (၄) တင်သွင်းလာသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • (၅) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကြာမြင့်သော မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းယာဉ်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ-ဃ)
 • (၆) မော်တော်ယာဉ်အပ်နှံ/လက်ခံပြီးကြောင်းထောက်ခံချက် (ပုံစံ-စ)

(ဂ ) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) Certificate Of Approval
 • (၂) ကုန်ရောင်းပြေစာ/ ငွေရပြေစာ

(ဃ) စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွဲဝေချထားယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွဲဝေချထားစာ
 • (၂) ခွဲဝေယာဉ်စာရင်း
 • (၃) ယာဉ်လက်ခံ/ထုတ်ပေးပြေစာ
 • (၄) ခွဲဝေပေးသည့်ယာဉ်အတွက် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (ECC) မှ ယာဉ်စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း

(င ) စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ မှ ထုတ်ပေးသည့် Certificate Of Approval
 • (၂) ယာယီယာဉ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • (၃) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်

( စ ) မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း/ အရောင်းစင်တာမှ ဝယ်ယူယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ ထုတ်ပေးသည့် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ၊ အရောင်းပြခန်းတွင်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ်
 • (၂) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် Release Order Notification
 • (၃) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်
 • (၄) Recondition ယာဉ်ဖြစ်က သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဖျက်သိမ်းကြောင်းထောက်ခံချက်

(ဆ ) သံတမန်နှင့် သံရုံးပိုင်ယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှ ကနဦးမှတ်ပုံတင်လိုသော ယာဉ်အမှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်လွှာ
 • (၂) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်အကြောင်းကြားစာ
 • (၃) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် Release Order Notification
 • (၄) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်

(ဇ) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • (၁) နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှကနဦးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားစာ
 • (၂) သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ ကနဦးမှတ်ပုံတင်လိုသောယာဉ်အမှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင် ခွင့်လျှောက်လွှာ
 • (၃) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် Release Order Notification
 • (၄) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် အကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်

( ဈ ) MIC ခွင့်ပြုချက်အရ SKD စနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်သောယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • - SKD စနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏ ကိုယ်ထည် အမှတ်/ဘောင်အမှတ်တွင် Myanmar Country Codeဖော်ပြပါရှိသည်ဖြစ်စေ/ မပါရှိ သည်ဖြစ်စေ အစီး(၁၀၀)အထိကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးသည့် Certificate of Approval (CoA)ဖြင့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အစီး(၁၀၀)ပြည့်မြောက်ပြီး နောက် ပုံမှန်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ Inspection Certificate (IC) ဖြင့်သာ ကနဦးမှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

( ည ) Draw Back စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်/ ယန္တရား/ နောက်တွဲမှတ်ပုံတင်ယာဉ် ကနဉီးမှတ်ပုံတင်ရ